نکته ۱:عناصر گروههای ۱و۲و۱۳ در آخرین لایه الکترونی خود که اصطلاحا" لایه ظرفیت یا والانس نامیده می شود به ترتیب ۱و۲و۳ الکترون دارند که در طی واکنشهای شیمیایی با از دست دادن این الکترونها به کاتیونهایی با +۱و+۲و+۳ تبدیل شده و طی این فرایند آرایش اوکتت (هشت تایی ) شده و آرایش گاز نجیب دوره تناوب قبلی خود را کسب می کنند .

نکته ۲: عناصر گروه ۱۴ کاتیون و یا آنیون ایجاد نمی کنند و به جای انتقال الکترون با به اشتراک گذاشتن الکترونهای لایه والانس (ظرفیت ) و تشکیل پیوندهای کووالانسی به آرایش پایدار گاز نجیب هم دوره خود می رسند.

نکته ۳: عناصر گروههای ۱۵و۱۶و۱۷ با داشتن ۵و۶و۷ الکترون در لایه های ظرفیت خود و با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل شده و با تولید یونهای -۳و-۲و-۱ به آرایش گاز نجیب هم دوره خود می رسند و اوکتت می شوند.

نکته ۴: برای نامگذاری یونها به قرار زیر عمل می کنیم:

آ) برای نامگذاری یونهای مثبت ابتدا کلمه کاتیون را آورده و سپس نام عنصر را بدون تغییر پس از آن می آوریم :مثال:کاتیون سدیم +Na

ظرفیت ( تعداد بار الکتریکی یون)کاتیونهایی را که بیش از یک نوع بار الکتریکی دارند ( معمولا کاتیونهای عناصر واسطه این گونه اند) را با اعداد رومی مشخص می نماییم:

برای مثال:کاتیون مس(II)  با نماد +2 Cu

ب) برای نامگذاری یونهای منفی ابتدا کلمه آنیون را آورده و سپس نام عنصر را به علاوه پسوند (-ید) بعد از آن می آوریم :

برای مثال آنیون کلرید -Cl

نام برخی از عناصر بعد از اینکه با پسوند (-ید ) نوشته می شوند به شکل زیر تغییر میکند:اکسید-2 O - نیترید -3 N - سولفید-2 S -هیدرید- H -فسفید-3 P

نکته 5: برای نوشتن فرمول مولکولی یک ترکیب یونی ابتدا کاتیون را در سمت چپ فرمول و آنیون را در سمت راست آن می نویسیم و سپس تعداد بار الکتریکی آنها را با هم تعویض نموده و در محل زیروند (اندیس) هر نماد شیمیایی قرار داده و در صورت امکان ساده می کنیم .

نکته 6: برای نامگذاری فرمولهای مولکولی ترکیبات یونی ابتدا نام کاتیون را ذکر کرده و سپس نام آنیون را می آوریم :کلسیم کلرید  2 CaCl

اگر کاتیون دارای ظرفیتهای متنوع باشد ظرفیت ( بار الکتریکی کاتیون یا یون مثبت)آن را با عدد رومی در جلوی نام کاتیون می آوریم : آهن (III)کلرید        3 FeCl

 

 

 

+ نوشته شده توسط حسین الیاسی در پنجشنبه ششم دی ۱۳۸۶ و ساعت 23:55 |