موازنه را از ترکیب پیچیده تر شروع می کنیم و این ترکیبی است که دارای بیشترین و متنوع ترین اتم هاست،در این مولکول موازنه را از اتمی شروع می کنیم که بیشترین تعداد اتم در مولکول را دارد ( به جز H که یکی به آخری و O که آخری موازنه می شوند).

+ نوشته شده توسط حسین الیاسی در پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 6:39 |